“I like coffee, I like tea…

I love the java jive and it loves me….”—-The Ink Spots

“I like my coffee like I like my men, and I like my tea like I like my women…”—CDB

Advertisements